Regulamin

Regulamin strony Kabaniero.pl oraz aplikacji mobilnej Kabaniero

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Serwis Kabaniero dostępny pod adresem internetowym www.kabaniero.pl oraz przez aplikację mobilną Kabaniero, prowadzony jest przez Kabaniero Skrzydło i Kebab Teresa Kobielska (NIP: 9540020873, REGON: 272639702, ul. Gendka 10/26, 62-300 Września).
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu.

§ 2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kabaniero Skrzydło i Kebab Teresa Kobielska (NIP: 9540020873, REGON: 272639702, ul. Gendka 10/26, 62-300 Września).
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Serwisu.
 5. Serwis – strona internetowa prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym kabaniero.pl oraz aplikacja mobilna pod nazwą Kabaniero.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Serwisie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępny w Serwisie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.

§ 3 Wymaganie techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Serwisu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,
  • przeglądarka internetowa lub zainstalowana aplikacja mobilna Kabaniero,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • włączona obsługa plików cookies.

§ 4 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Serwisu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

§ 5 Zakładanie Konta w Serwisie

 1. Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Serwisie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

§ 6 Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny),
  • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
  • wypełnić Formularz zamówienia poprzez potwierdzenie koszyka za pomocą przycisku „Przejdź do podsumowania”, wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, adresu, na który ma nastąpić dostawa oraz podać inne obowiązkowe lub opcjonalne informacje wskazane w formularzu,
  • kliknąć przycisk „Składam zamówienie”, otrzymasz potwierdzenie złożenia zamówienia oraz kopie w wiadomości mejlowej.

§ 7 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  • dowóz na wskazany adres,
  • odbiór własny w lokalu.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Płatność kartą przy odbiorze,
  • Płatność gotówką przy odbiorze.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Serwisu.

§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Serwisie zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności za Zamówienie najpóźniej w momencie jego odbioru.
 4. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski, w konkretnych miejscowościach wskazanych w zakładce „Dostawa” oraz dostępnych w Formularzu zamówienia.
 5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Serwisu w zakładce „Dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 9 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Zamówienia, Produktów, Dostawy należy kierować do obsługi na adres e-mailowy lub poprzez kontakt telefoniczny. Dane kontaktowe znajdują się na stronie Serwisu.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, telefon, adres e-mail, datę złożenia zamówienia, datę realizacji zamówienia, wskazany adres realizacji zamówienia, login Klienta oraz szczegółowy opis składanych zastrzeżeń wraz z opcjonalną dokumentacją zdjęciowa.
 3. Sprzedawca rozpozna reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Sprzedawca może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 30 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację złożoną Sprzedawcy wysyłana jest wyłącznie na adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej wskazany w samej reklamacji.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Aktualny Regulamin dostępny jest na wskazanej stronie Serwisu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.